Praktijkervaring

Een praktijktest is vanaf 1 januari 2021 verplicht. Onze bevoegde minister zal bepalen welke praktische kennis en vaardigheden nodig worden geacht. Verder zal de administratie nog bepalen door wie, welke onderdelen en op welke wijze er zal getest worden.

Tot dan geldt onderstaande.

Het dienstboekje

Het “dienstboekje” is het bewijs van praktijkervaring, dat moet worden voorgelegd samen met de andere documenten voor de aanvraag van het Belgisch stuurbrevet.

images/stuurbrevet-dienstboekje-1.jpg

De praktische ervaring betreft een werkelijke diensttijd aan boord van een pleziervaartuig behorend tot een categorie waarvoor een stuurbrevet verplicht is en wordt opgetekend in een dienstboekje.

De reglementen schrijven enkel voor dat men dient te noteren: data, uren, afgelegde trajecten. Het spreekt vanzelf dat bijkomende informatie, bvb. sluizen op het traject, enz. ook mogen vermeld worden. De uren die genoteerd worden, zijn effectief gepresteerde uren (of gedeelten van een uur) door de aanvrager.

Het is van belang het dienstboekje zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Het totaal aantal gepresteerde uren moeten ten minste 12 uur bedragen.

Pas dan kan u het dienstboekje overmaken.

Let wel op: de diensttijd mag op alle open scheepvaartwegen van de Europese Gemeenschap (niet op zee) zijn volbracht tot twee jaar voor de aanvraag van het stuurbrevet.

Praktische cursussen

Voor wie het niet mogelijk is om op eigen houtje vaarpraktijkervaring op te doen bieden we ook op verschillende plaatsen, met verschillende vaartuigen, cursussen aan. We zorgen er ook voor dat uw « dienstboekje » (bewijs van praktijkervaring) wordt ingevuld.

Wat je van de praktijkdag mag verwachten :

  • boot trailers en praktische tips
  • tewaterlating van een boot
  • basis veiligheid aan boord
  • basis besturing
  • vooruit / achteruit varen
  • het nemen van sluizen
  • basis knopen en hun gebruik
  • basis besturing bij hoge(re) snelheid
  • man over boord – manoeuvre
  • uitnemen van de boot

Boek nu een praktijkcursus