De registratiebrief vervangt de vlaggenbrief en immatriculatieplaat.

Een pleziervaartuig dat zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevindt moet geregistreerd zijn. Dit met een Belgische registratiebrief ofwel met een buitenlandse als deze wettelijk het recht geeft de betreffende buitenlandse vlag te voeren.

 • Het Nederlands snelheidsnummer wordt niet erkend als buitenlandse registratie.
 • Voor pleziervaartuigen die over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken en enkel in de binnenwateren en de havens varen, geldt dit Uniebinnenvaartcertificaat als registratiebrief.

Voorwaarden registratie

 • Pleziervaartuigen met een lengte vanaf 2,5m
 • De eigenaar heeft een band met België:
  • het pleziervaartuig voor meer dan 50% in eigendom is van Belgen of personen die officieel in België wonen of;
  • het pleziervaartuig voor minstens 50% in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de KBO of;
  • een combinatie van bovenstaande.
 • Pleziervaartuigen die voor het eerst op de Europese markt zijn gebracht in België door een handelaar in pleziervaartuigen.
registratiebrief; vlaggenbrief ; immatriculatieplaat

Bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten

De vlaggenbrief blijft zijn geldigheid bewaren tot het einde van zijn geldigheidsduur. Het immatriculatiedocument blijft nog geldig, volgens volgend schema:

Immatriculatiedocument Overgang naar registratiebrief
01/01/2010-31/12/2017 <31/12/2020
01/01/2006-31/12/2009 <31/12/2021
01/01/2003-31/12/2005 <31/12/2022
01/01/2000-31/12/2002 of 01/01/2018 -30/08/2019 <31/12/2023
01/01/1990-31/12/1999 <31/12/2024
< 31/12/1989 <31/12/2025

Voor het verstrijken van deze geldigheidsperiode dient een registratiebrief bekomen te worden.

Wat heeft u nodig?

Volgende documenten bezorgt u aan ons:

 • Volmachtformulier.
 • Het eigendomsbewijs van het vaartuig/de motor (factuur, verkoopcontract, notarisakte). Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig/de motor en de handtekening van alle contractanten.
 • Indien een niet-Belgische eigenaar een natuurlijk persoon is: een nationaliteitsbewijs (inclusief geboorteplaats en -datum) of een kopie van de identiteitskaart of paspoort.
 • Indien de eigenaar een niet-Belgische rechtspersoon is: een bijgewerkte kopie van de statuten.
 • Indien er meer dan één natuurlijke persoon eigenaar is: een door alle eigenaars ondertekend volmachtformulier (onderdeel van het elektronisch aanvraagformulier).
 • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, OF het bewijs leveren dat het vaartuig ingeschreven was als of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de EER vóór 16 juni 1998. OPGELET: het volledige document (ook de opgelegde normen/ISO).
 • De verklaring van overeenstemming CE voor de waterscooter of viertaktmotor die vanaf 1 januari 2006 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, (indien een tweetaktmotor vanaf 1 januari 2007), OF bewijs leveren dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld in de EER vóór 1 januari 2006 (indien een tweetaktmotor vóór 1 januari 2007).
 • Het attest van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer.
 • Kleurenfoto’s:
  • van het vaartuig (zijaanzicht)
  • van het CIN/HIN/rompnummer van het vaartuig
  • van de CE-markering van het vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998).

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd.

Prijs – tijdsduur

Wij doen voor u de aanvraag tot registratie! De betaling (€ 100) voor uw registratiebrief doet u eenvoudig via de webshop met één van de volgende betaalmogelijkheden => Bancontact/Bancontact Mobile/SofortBank/iDeal.

De registratiebrief is 5 jaar geldig & wordt per post opgestuurd.

 

Vernieuwing

Zes maand voor de vervaldag volgt een verwittiging (email). Zijn er geen wijzigingen, zal er kosteloos een nieuwe registratiebrief opgestuurd worden.

De registratiebrief vervalt echter wanneer:

 • het pleziervaartuig niet meer voldoet aan de vereiste voorwaarden;
 • de eigendom wordt overgedragen (geheel of gedeeltelijk, los van betaling);
 • naam of thuishaven wordt gewijzigd;
 • het pleziervaartuig een ingrijpende verbouwing ondergaat;
 • een nieuwe motor wordt geïnstalleerd;
 • er een wijziging plaatsvindt in de te bevaren zones (binnenwateren/zee-binnenwateren);
 • er een wijziging plaatsvindt in het al dan niet bedrijfs- of beroepsgebruik.

In de 7 bovenstaande gevallen moet een nieuwe registratiebrief worden aangevraagd (& betaald). De vorige registratiebrief wordt automatisch geschrapt.

Opgelet!

Bij de registratie van een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, moet er een certificaat van deugdelijkheid voorzien worden.Handelaars in de pleziervaart kunnen een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken, onder strikte voorwaarden.

Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren per mail op info@stuurbrevet.be of telefonisch op 03/2711959